Metal Shinai Shaver (Kezuri)

Metal Shinai Shaver (Kezuri)

Regular price $ 20.00 USD Sale

Metal Shinai Shaver (Kezuri) for use in Shinai maintenance.